Life Is Not a Fairy Tale

aleXsandro Palombo

PL:

W holu poznańskiego biurowca Bałtyk odbędzie się wystawa aleXsandro Palombo – włoskiego artysty, aktywisty, projektanta mody, znanego z kolorowych, prześmiewczych prac, które skupiają się na kulturze POP, modzie, społeczeństwie, różnorodności, etyce i prawach człowieka. Wystawa w stolicy wielkopolski odbędzie się w dniach 7 - 21 listopada 2019. Termin został wybrany nieprzypadkowo – 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wystawa zatytułowana „Życie to nie bajka” nawiązuje m.in. właśnie do problemu przemocy domowej.

Część prezentowanych prac będzie pochodzić z głośnej serii artysty „Życie może być bajką, jeśli przerwiesz milczenie” (LIFE CAN BE A FAIRYTALE, IF YOU BREAK THE SILENCE). Prace te przedstawiają gwiazdy Pop oraz postacie ze znanych bajek jako ofiary przemocy. Ich celem jest przekonać wszystkie nękane kobiety, by przerwały milczenie. Mają pokazać, że wszystkie kobiety mogą być jej ofiarami, żadna nie jest od niej wolna, nawet jeśli ma życie jak w bajce.

Największym sprzymierzeńcem przemocy jest milczenie, które co roku zabija albo przyczynia się do trwałego kalectwa częściej niż choroby czy wypadki. Przemoc domowa jest jak rak, który nie zna granic ani statusu społecznego. Może dotknąć każdego - nieważne, czy jesteś szarą myszką czy gwiazdą Pop. Trzeba użyć antidotum w postaci kultury, by podnieść świadomość o szacunku i równości, aby ją pokonać – mówi aleXsandro Palombo. 

Reszta prac również bezpośrednio nawiązuje do tematu emancypacji, wyzwolenia i wolności. Seria pt. "Czy nadal ci się podobamy?" (DO YOU STILL LIKE US) prezentuje wizerunki księżniczek Disneya z niepełnosprawnościami konfrontujące ideę "piękna doskonałego". W tej prowokacyjnej serii wydanej w 2014 roku aleXsandro Palombo każe nam przemyśleć definicję piękna i perfekcji, wyprzedzając obecnie panującą erę "Body Inclusivity". Z kolei seria „Wolność” (FREEDOM)  obrazuje trzy symboliczne gesty przedstawiające pragnienie wolności absolutnej, tym razem łącząc w swojej formie sztukę i design.

MAK Poznań we współpracy z Fundacja Vox Artis.

Bałtyk
ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań

7 – 21 listopada 2019
Wernisaż wystawy: 7 listopada 2019 19:00.
Wystawa od 8 listopada czynna całodobowo.
Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania:

Patronat honorowy:

Partner wydarzenia:

     
 

Partner medialny:


EN:

On the premises of Bałtyk skyscaper in Poznań, an exhibition will be held of works by aleXsandro Palombo –  an Italian contemporary visionary Pop artist and activist, fashion designer, eclectic creator and ilustrator. He is famous for his colourful, reflective and irreverent works that focus on Pop culture, fashion, society, diversity, ethics and human rights. The show will be held in Poznań between November 7 and 21, 2019. These dates have been chosen not without a reason – on November 25, 2019, the International Day for Elimination of Violence against Women is commemorated. The exhibiton „Life Is Not a Fairy Tale” touches upon the problem of domestic violence.

Part of works presented at the exhibition comes from the artist’s well-known series „Life Can Be a Fairy Tale if You Break the Silence”. These works present Pop celebrities and recognizable cartoon characters as victims of violence. Its purpose is to convince all the abused women to break the silence. They show that all women can be victims of abuse, no one is immune, even if you live a fairytale life like celebrities.

- „The biggest accomplice of violence is the silence, a silence which every year kills or causes permanent disability more than diseases or accidents. Domestic violence is a social cancer that knows no boundaries nor social status; it can affect anyone, whether you’re an ordinary person or a celebrity. You need to use the antidote of culture by educating and raising awareness on Respect and Equality in order to defeat it” – says aleXandro Palombo. 

The remaining works relate to the idea of emancipation, liberation and freedom. The series „Do You Still Like Us?” presents re-imagined Disney Princesses with disabilities to challenge the notion of „perfect beauty”. In this provocative series issued in 2014, aleXsandro Palombo challenges us to rethink our definition of beauty and perfection, anticipating the “Body Inclusivity Era” that is now spreading all over the world. And the series „Freedom” includes sculptures of three symbolic gestures representing the desire for absolute freedom, melting Art and Design.